یکشنبه 13 اسفند 1396 10:00 تا 10:45
دکتر عباس افتخاری
انجام کار بزرگتر با تلاش های کمتر در آموزش (MOOCS & OER)
دوشنبه 14 اسفند 1396 10:00 تا 10:45
دکتر آئین محمدی
اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی و دانشکده های مجازی