یکشنبه 13 اسفند 1396 11:00 تا 12:20
دکتر استفان سامرویل
تعریف مجدد مهارت های یادگیری: چگونه مهارت های یادگیری را با محتوا در محیط غنی تکنولوژی یادگیری ترکیب نماییم
دوشنبه 14 اسفند 1396 11:00 تا 12:20
دکتر محمدرضا بیک زاده
سیستم های یادگیری: گذشته، حال و آینده