بسته های حمایتی از کنفرانس


الف ـ بستة بلورین

حمایت مالی: 200 میلیون ریال

 

1. درج نام و نشان حامی به عنوان حامی بلورین کنفرانس در:

1- 1. بروشور و آگهی‌های تبلیغاتی کنفرانس

1-2. کتابچة چکیدة مقالات و برنامة کنفرانس

1- 3. لوح مجموعه مقالات

2. اختصاص 30 دقیقه در نشست‌های موردکاوی برای ارائة تجارب سازمانی در حوزة یادگیری الکترونیکی

3. اختصاص غرفه‌12 متری در نمایشگاه کنفرانس

4. اختصاص فضای مناسب برای نصب تابلو تبلیغاتی (استند) در سرسرا و تالار اصلی کنفرانس

5. درج دو صفحه گزارش- آگهی در کتابچة چکیدة مقالات

6. درج نشان حامی در صفحة اول وبگاه کنفرانس و پیوند به وبگاه سازمانیِ حامی

7. اختصاص بخشی از لوح مجموعه مقالات برای معرفی و تبلیغ حامی

8. دعوت افتخاری از 10  تن از کارکنان حامی برای شرکت در کنفرانس

9. امکان نام‌نویسی 25 تن از کارکنان حامی در کنفرانس با تخفیف 40%

10. قراردادن بروشور و هدایای تبلیغاتی حامی در بستة اهدایی به شرکت‌کنندگان

11. عضویت یک سالة حقوقی در انجمن یادا

12. ارسال 20 نسخه از محصولات کنفرانس برای سازمان حامی

 

ب ـ بستة زرین

حمایت مالی: 140 میلیون ریال

 

1. درج نام و نشان حامی به عنوان حامی زرین کنفرانس در:

1- 1. بروشور و آگهی‌های تبلیغاتی کنفرانس

1-2. کتابچة چکیدة مقالات و برنامة کنفرانس

1- 3. لوح مجموعه مقالات

2. اختصاص 20 دقیقه در نشست‌های موردکاوی برای ارائة تجارب سازمانی در حوزة یادگیری الکترونیکی

3. اختصاص غرفه‌ای8 متری در نمایشگاه کنفرانس

4. اختصاص فضای مناسب برای نصب تابلو تبلیغاتی (استند) در سرسرای‌کنفرانس

5. درج یک صفحه گزارش- آگهی در کتابچة چکیدة مقالات

6. درج نشان حامی در صفحة اول وبگاه کنفرانس و پیوند به وبگاه سازمانیِ حامی

7. اختصاص بخشی از لوح مجموعه مقالات برای معرفی و تبلیغ حامی

8. دعوت افتخاری از 5 تن از کارکنان حامی برای شرکت در کنفرانس

9. امکان نام‌نویسی 15 تن از کارکنان حامی در کنفرانس با تخفیف 40%

10. قراردادن بروشور و هدایای تبلیغاتی حامی در بستة اهدایی به شرکت‌کنندگان

11. عضویت یک سالة حقوقی در انجمن یادا

12. ارسال 12 نسخه از محصولات کنفرانس برای سازمان حام

 

ج ـ بستة سیمین

حمایت مالی: 100میلیون ریال

1.     درج نام و نشان حامی به عنوان حامی سیمین کنفرانس در:

§       بروشور و آگهی‌های تبلیغاتی کنفرانس

§       کتابچة چکیدة مقالات و برنامة کنفرانس

§         لوح مجموعه مقالات

2.     اختصاص غرفه‌ای 6 متری در نمایشگاه کنفرانس با 50% تخفیف

3.     اختصاص فضای مناسب برای نصب تابلو تبلیغاتی (استند) در سرسرای‌کنفرانس

4.     درج نشان حامی در صفحة اول وبگاه کنفرانس و پیوند به وبگاه سازمانیِ حامی

5.     اختصاص بخشی از لوح مجموعه مقالات برای معرفی و تبلیغ حامی

6.     دعوت افتخاری از 3 تن از کارکنان سازمان حامی برای شرکت در کنفرانس

7.     امکان نام‌نویسی 8 تن از کارکنان سازمان حامی در کنفرانس با تخفیف 40%9. عضویت یک سالة حقوقی در انجمن یادا

8.     ارسال 7 نسخه از محصولات کنفرانس برای سازمان حامی