تولید محتوای الکترونیکی برای تدریس مبحث آرایش الکترونی کوانتومی عناصر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
اداره آموزش و پرورش ناحیه2
چکیده
آموزش رسم آرایش الکترونی به روش کوانتومی به دانش آموزان پایه دهم رشته های نظری دوره متوسطه دوم شاید یکی از دشواریهای تدریس این کتاب برای دبیران شیمی باشد. در این مقاله نویسنده سعی در بیان تدریس الکترونیکی یک شیوه جدید به منظور یاددهی رسم آرایش الکترونی عناصر به روش کوانتومی دارد که از یک طرف برای دبیر سهولت و ابتکار در فرایند آموزش آن و از طرف دیگر برای فراگیر سهولت فهم و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. این مهم تنها به کمک رسم یک دیاگرام و با تأکید بر آرایش الکترونی بور در محیط پاورپوینت صورت می گیرد. نگارش دیاگرام بصورت عمودی و با رسم آرایش الکترونی بور در رأس دیاگرام آغاز می شود و سپس با تدریس همزمان اعداد کوانتومی چهارگانه با پیشرفتی رو به پایین ادامه می یابد، بطوریکه در پایین دیاگرام آرایش الکترونی به روش اوربیتالی حاصل می شود. تمامی مراحل تدریس این دیاگرام در قالب پوستر واحد یا از طریق نمایش اسلایدهای متوالی با نرم افزار پاورپوینت در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان می تواند بسیار مفید باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The production of electronic content for teaching the topic of electron quantum electron arrangement of elements
Authors
Abstract
Teaching Quantum Electronically Equipped with Elementary Secondary-School Students The difficulty of teaching this book is for chemistry teachers. In this article, the author attempts to present electronic teaching of a new method in order to learn how to formulate the electronic arrangement of elements in a quantum method. On the one hand, it will be followed by a facilitator and an initiative in its teaching process, and on the other hand, to facilitate ease of understanding and learning. Had This is only useful in drawing a diagram with an emphasis on Boron electron configuration in the PowerPoint environment. Writing the diagram vertically begins with the drawing of the electron arrangement of boron at the apex of the diagram, and then proceeding simultaneously with the simultaneous teaching of quantum numbers with a progressive downward progression, so that at the bottom of the electron arrangement diagram is obtained by the orbital method. All stages of teaching this diagram in the form of a single posters or by displaying sequences of slides with PowerPoint software can be very helpful in improving the student learning process.
Keywords
Electronic arrangement, Quantum, Powerpoint, Slide