خودآموزی شاخص مهم کیفیت محتواهای چندرسانه‌ای و الکترونیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه بوعلی سنیا
چکیده
چکیده: هدف این پژوهش تبیین جایگاه و ویژگی‌های خودآموزی در محتوای الکترونیکی است. سوال اصلی این پژوهش عبارتست از؛ خودآموزی در بین شاخص های کیفیت محتوای الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟ این پژوهش با استفاده از روش شنتزپژوهی انجام شد. یافته ها نشان داد؛ کیفیت محتوای الکترونیکی و چندرسانه ای نیازمند دارا بودن شاخص های فنی و آموزشی است. خودآموزی بخش مهمی از شاخص های کیفیت آموزشی است که در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی باید به آن توجه نمود. محتوای خودآموز با بهره گیری از ویژگی های خودتوضیحی، خود شمولی، خود هدایتگری، خودانگیزشی و خود ارزیابی، ضمن ارائه اطلاعات دقیق و روشن به یادگیرنده، او را در موقعیت های گوناگون تفسیر و تامل قرار می دهد. محتوای خودآموز دارای سه بخش آغازین، بدنه اصلی و بخش پایانی است. با به کارگیری تکنیک هایی مانند خودتوضیحی باز، خودتوضیحی داربستی، خودتوضیحی مبتنی بر منابع، خود توضیحی مبتنی بر منوی درس و خودتوضیحی متمرکز می‌توان کیفیت محتوای الکترونیکی و چندرسانه ای را از لحاظ شاخص های کیفیت بهبود بخشید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
self study as an important quality indicator in multimedia an e-learning contents
Authors
Farhad seraji
Abstract
the main purpose of this research is to explanation of self study place and characteristics in elearning content. main question of this research is; What is the position of self- study among the instructional indicators of e-learning and multimedia content. This study was done with using a synthesis method. finding showed; e-learning and multimedia content quality has instructional and technological dimension. self study is is a main part of instructional dimension that must to be considered in design and developing of e-learning content. self study content with applying Self - explanation, Self- contained, Self- directed, Self- motivation and Self- evaluation strategies can pose the learners in various interpretations and reflections positions. self study content has three part including opening section, main body and the final section. with applying open-ended self-explanation prompt,Scaffolded self-explanation prompt,Resource-based self-explanation prompt, Menu-based self-explanation prompt and Focused self-explanation prompt can improve e-learning and multimedia content quality from instructional dimension.
Keywords
content, e-content, self study, multimedia, quality