رابطه سبک تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ، صندوق پستی3697-19395، تهران، ایران
چکیده
این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور نجف آباد به انجام رسیده است. هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر قانون‌گذار، اجرایی و قضایی با رویکرد‌های عمیق و سطحی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور نجف آباد در نیمسال اول 96/1395 است که طبق آمار بدست آمده حدود 3000 نفر می باشند. انتخاب آزمودنی‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در دسترس صورت گرفت و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به 341 نفر بالغ ، و سپس به بررسی 262 پرسش نامه پاسخ داده شده پرداخته شد.برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سبک تفکراسترنبرگ- واگنر (1991)و پرسشنامه رویکرد یادگیری یا فرآیند مطالعه استفاده شده است.
یافته های بدست آمده حاکی از این است که بین تفکر قانون‌گذار و پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی همبستگی مثبت 75/0 وجود دارد. همچنین وجود همبستگی مثبت73/0 بین تفکر قضایی و پیشرفت تحصیلی یادگیری و وجود رابطه منفی معنا دار با ضریب همبستگی بین این دو متغیر 69/0- بین سبک تفکر اجرایی دانشجویان با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی مشاهده شددر خصوص رابطه بین رویکرد عمیق و پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی، نتایج حاصل از اجرای ضریب همبستگی نشان داد که بین این دو متغیر ضریب همبستگی 74/0 بیانگر رابطه مثبت و معنا دار است. رابطه بین رویکرد سطحی و پیشرفت تحصیلی نیز بیانگر ضریب همبستگی 79/0- و رابطه منفی و معنی‌دار است. با توجه به نتایج این ، پژوهش حاضر به این نتیجه دست یافت که بین رویکرد عمیق و سطحی با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی رابطه معنا دار وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Relationship between Thinking Style and Learning Approach with Electronic Learning Educational Achievement
Authors
nematollah salehi najaf abadi
Abstract
This research was conducted as the study of the relationship between thinking styles and learning approaches with the educational achievement of e-learning at Payame Noor University of Najaf Abad. The purpose of this study was to investigate the relationship between legislative, executive and judicial thinking styles with deep and superficial approaches to academic achievement in e-learning. The research method is descriptive correlational. The statistical population includes all students studying at Payame Noor University of Najaf Abad in the first semester of 2011/1396, which is estimated to be about 3000 people. The subjects were selected by multi-stage cluster sampling method and the sample size was 341 adult according to Morgan's table, and then 262 questionnaires were answered. Data were collected using two questionnaires: Self-Stress-Wagner Style 1991) and the learning approach questionnaire or the study process has been used.
Findings indicate that there is a positive correlation of 0.75 between legislator thinking and academic achievement of e-learning. There was also a positive correlation of 0.73 between judicial thinking and academic achievement and a significant negative correlation with correlation coefficient between these two variables (-0.96). There was a significant relationship between the students' executive thinking style and academic achievement in electronic learning. Relationship between deep approach and academic achievement Electronic learning, results of correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between these two variables, correlation coefficient of 0.44. The relationship between surface approach and academic achievement also shows a correlation coefficient of -0.79 and a negative and significant relationship. Regarding the results of this study, the present study concluded that there is a significant relationship between the deep and superficial approach and the educational achievement of electronic learning.
Keywords
Thinking style, learning approach, Educational achievement, e-Learning