قابلیت های تلفن همراه هوشمند در ارائه محتوای الکترونیکی بعنوان منبعی اصیل بر یادگیری مستقل زبان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استاد دانشگاه
2داشگاه تهران
چکیده
امروزه متولیان امر آموزش سعی دارند از پیشرفت‌ها و تولیدات سایر علوم در جهت بهبود یادهی و یادگیری استفاده کنند؛ لذا تکنولوژی‌ها با توسعه چشمگیری که داشته‌اند مورد توجه خاص آنان قرارگرفته‌است و از این میان تلفن همراه هوشمند با توجه به گستردگی امکاناتی که ارائه می‌دهد توانسته‌است زمینه تحقیقات متعددی را ایجاد کند. یادگیری زبان با شاخصه‌های خاص خودش، به ابزاری که بتواند مخاطب را به منابع اصیل زبان هدف وصل کند نیاز بیشتری داشته و در نتیجه نگاه ویژه ای را به این سمت معطوف داشته ‌است. در کنار تنوع منابع ارائه دهنده، تلفن همراه هوشمند امکان دست‌یابی به نوعی از منابع اصیل را در اختیار زبان‌آموز قرار می‌دهد که توسط آن، زبان آموز در ارتباط مستقیم با زبان هدف قرارمی‌گیرد؛ ازین بین می‌توان به سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی‌ای اشاره کرد که برای مخاطب عام و بدون هدف آموزش زبان طراحی شده‌اند.
در این پژوهش سعی بر این است که ظرفیت‌های متعدد تلفن همراه شناسایی شده و از آن‌ها برای هدایت زبان‌آموزان به سمت یادگیری خودکفا استفاده کرد. در این راستا در قالب طرح درس، محتواهای الکترونیکی پیشنهاد شد که زبان‌آمور با کمک آن‌ها ضمن استفاده از منابع اصیل یادگیری، بتواند به خودکفایی برسد. این پژوهش در بین دانشجویان مبتدی زبان خارجی فرانسه اجرا گردید و به کمک دو پرسشنامه قبل و بعد از اجرای طرح درس‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده و با هر دو روش تحلیل کمی و کیفی مورد بحث و بررسی قرارگرفت. همانطور که در فرضیه‌های تحقیق پیش بینی شده بود، نتایج حاصل این اصل را تایید کرد که منابع اصیلی که تلفن همراه هوشمند ارائه می‌دهد به یادگیری خودکفای زبان آموزان کمک شایان توجهی می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Using Smartphones for Language Learning through Electronic-Based Authentic Resources
Authors
Soodeh Eghtesad, Latifeh Nedjati Yazdi Zadeh
Abstract
These days, educators endeavor to use the advancements and products of other sciences to improve their teaching and learning. As such, technology, with its fast and significant progress and innovations has been of particular interest to them. Among the various technological instruments available to the field of education, Smartphones, given the wide range of features they offer to their users, have been subject to substantial amount of research. Among these research, the field of learning languages, as a domain in which the need for tools that connect learners to authentic sources and documents in the target language, has took special interest in technology. In addition to the diversity of features and resources that Smartphones offer to their users, these instruments provide learners with an opportunity to access authentic documents, resources that put learners in direct contact with the target language. Among these documents, one can refer to websites and practical applications created for general public, that is, the speakers of the target language, as opposed to language learners.

In this research, we try to identify the multiple uses and capacities of Smartphones and the way in which these features can be used to help learners reach autonomy in language learning. In this regard, through the preparation of French lesson plans based on electronic-based content, we tried to put learners in online interaction with the target language, in form of authentic online resources, that would lead learners to autonomy and self-sufficiency. This study was conducted among French language students. Using two questionnaires before and after the implementation of lesson plans in their Oral Expression course, the required data were collected and analyzed quantitatively and qualitatively. As predicted in research hypotheses, the results of this principle confirmed that authentic resources provided to learners through the use of Smartphones in language classes provided a significant contribution to learners' self-sufficiency and autonomy in language learning.
Keywords
Autonomy, authentic resources, Smartphones, electronic content, learning activities