سنجش میزان آمادگی محتوای دیجیتالی در دانشگاه‌های منتخب ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرّس
2دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های رایانه‌ای برخط و وب، سیر تحول نظام‌های آموزش عالی در جهان به سمت افزایش سهم دوره‌ها و برنامه‌های آموزش الکترونیکی پیش رفته است. از این منظر ارتقای کیفی و کمّی آمادگی دانشگاه‌ها در تولید، انتقال و ارزیابی محتواهای برخط متناسب با رویکردهای یادگیری الکترونیکی، به عنوان اولویتی محوری در توسعة کیفی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل در این مقاله آمادگی دانشگاه‌های کشور در تأمین محتوای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. آمادگی محتوای الکترونیکی شامل عناصر مختلفی مشتمل بر «تأمین نرم‌افزارهای تخصصی»، «تأمین نیروی انسانی متخصص»، «تجهیز افزارها و زیرساخت‌های فنّاورانه» است که در نهایت به آمادگی در تولید، انتقال و ارزیابی محتوای دیجیتالی می‌انجامد. از این رو در این پژوهش نخست با بهره‌گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، معیارها و سنجه‌های ارزیابی «آمادگی محتوای دیجیتالی» تعیین و وزن هر یک از معیارها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل میزان آمادگی محتوای دیجیتالی در تعدادی از دانشگاه‌های جامع کشور اعم بر دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرّس، بیرجند، حکیم سبزواری، رازی کرمانشاه، زنجان، سیستان و بلوچستان، دانشگاه شهید باهنرکرمان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌گرگان، کردستان، محقق اردبیلی و یزد، برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در بیش از 75 درصد معیارها، امتیاز دانشگاه‌ها «متوسط» و «ضعیف» ارزیابی شده است و میانگین امتیاز هر سه بعد «تولید محتوا»، «انتقال محتوا» و «ارزیابی محتوا» نیز در سطح «نسبتاً ضعیف» است. این نتایج نشان‌دهندة چالشی جدّی در مسیر پیاده‌سازی نظام‌های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های کشور از بُعد محتوایی است که توجه ویژه برنامه‌ریزان حوزة آموزش عالی را برای ایجاد سازوکارهای توانمندسازی اعضای هیئت علمی، ایجاد زیرساخت‌های محتوایی بر اساس گروه‌های مختلف درسی و ارتقای فرهنگ یادگیری الکترونیکی در میان دانشگاهیان، به منظور ارتقای سطح کیفی و کمّی آمادگی محتوایی در دانشگاه‌های کشور می‌طلبد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Measuring the readiness of digital content in selected Iranian universities
Authors
Mahdieh Farazkish
Abstract
By utilizing the capacity of online computer networks and web, the evolution of higher education systems in the world has led to an increase in the share of courses and e-learning programs. From this perspective, the qualitative and quantitative improvement of universities' readiness in the production, transfer and evaluation of online content in line with e-learning approaches is considered as a key priority in the development of the quality of universities. For this reason, in this article, the readiness of universities in the country to provide digital content has been studied. digital content readiness includes various elements, such as "providing specialized software", "specialized staffing," "hardware equipment and technology infrastructure," which ultimately leads to the preparation for the production, transmission and evaluation of digital content. Therefore, in this research, first by using documentary studies and expert opinion, the assessment measures of the "digital content readiness" were determined and the weight of each measure was calculated and then, based on the obtained model, the amount of digital content readiness in a number of Iranian comprehensive universities is estimated. These universities are University of Tehran, Tarbiat Modares University, University of Birjand, University of Hakim Sabzevari, Razi University, University of Zanjan, University of Sistan and Baluchestan, Shahid Bahonar University of Kerman, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Kurdistan University, University of Mohaghegh Ardabilil and Yazd University. The results show that in more than 75 percent of the measures, the points of the universities are "moderate" and "weak", and the average score of all three aspects of "content production", "content transfer" and "content evaluation" are also at a relatively "weak" level ". These results indicate a serious challenge in the implementation of e-learning systems in the universities of Iran from the content dimension, which needs special attention from the higher education managers to create faculty empowerment mechanisms and content infrastructures based on different groups and to promote e-learning culture among academics, In order to improve the content readiness of these universities.
Keywords
e-Learning, e-readiness assessment, digital content, Higher Education, universities of Iran