کمیته علمی
سید امید فاطمی
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده برق و کامپیوتر پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران
وب سایت: ece.ut.ac.ir/~ofatemi
پست الکترونیکی: utec.director [at] ut.ac.ir
تلفن: +98 (21) 88981871
غلامعلی منتظر
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~montazer
پست الکترونیکی: montazer [at] modares.ac.ir
بابک سهرابی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وب سایت: www.babaksohrabi.com/
پست الکترونیکی: bsohrabi [at] ut.ac.ir
آزاده مهرپویان
عضو کمیته علمی
-
پست الکترونیکی: azadeh.mehrpouyan [at] gmail.com
بهرام ملک محمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/malekb/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: malekb [at] ut.ac.ir
محمدصادق سنگری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mssangari
پست الکترونیکی: mssangari [at] ut.ac.ir
سلمان نظری شیرکوهی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snnazari
پست الکترونیکی: snnazari [at] ut.ac.ir
محمد عطاران
عضو کمیته علمی
استاد ارشد گروه برنامه درسی و تکنولوژی آموزشی دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه مالایا
وب سایت: umexpert.um.edu.my/attaran.html
پست الکترونیکی: attaran [at] um.edu.my
آیین محمدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: tums.ac.ir/faculties/aeen_mohammadi
پست الکترونیکی: aeen_mohammadi [at] tums.ac.ir
غلامرضا جندقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/jandaghi
پست الکترونیکی: jandaghi [at] ut.ac.ir
کامبیز بدیع
عضو کمیته علمی
استاد، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: k_badie [at] itrc.ac.ir
مریم طایفه محمودی
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: m_tmahmoudi [at] hotmail.com
سید علی اکبر صفوی
عضو کمیته علمی
استاد مهندسی سیستمها و کنترل و متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
وب سایت: home.shirazu.ac.ir/~safavi/
پست الکترونیکی: safavi [at] shirazu.ac.ir
ناهید ظریف صنایعی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وب سایت: med.sums.ac.ir/departments/basic_sciences/e-learning/elmi/zarif.html
پست الکترونیکی: nzarifsanaee [at] gmail.com
الهه همایون والا
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشکده فضاى مجازى، دانشگاه شهید بهشتى
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/homayounvala/
پست الکترونیکی: e_vala [at] sbu.ac.ir
علی اصغر فرامرزیان
عضو کمیته علمی
موسس دانشگاه رایانه ایی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
وب سایت: art-old.alzahra.ac.ir/tabid/173/Default.aspx
پست الکترونیکی: faramarzian [at] gmail.com
محسن گرامی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده پست و مخابرات
پست الکترونیکی: gerami [at] ictfaculty.ir
سید حمید حسینی
عضو کمیته علمی
مؤسس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث و سامانهٔ آموزش الکترونیکی حامیم
وب سایت: www.taalim.ir/default.aspx?culture=fa-IR&pageid=128
پست الکترونیکی: hamidhosseiniii [at] gmail.com
فاطمه نارنجی ثانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه تهران
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=sIj-CpsAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: ffnarenji [at] ut.ac.ir
مریم ناخدا
دبیر کمیته علمی
استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mnakhoda
پست الکترونیکی: mnakhoda [at] ut.ac.ir
میترا ذوالفقاری
عضو کمیته علمی
استادیار گروه یادگیری الکترونیکی در اموزش پزشکی
وب سایت: www.tums.ac.ir/faculties/zolfaghm
پست الکترونیکی: zolfaghm [at] tums.ac.ir
محمد میره ای
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران- پردیس فارابی
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/colleges/engineering-college/826-2015-06-03-15-59-5
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir
فرشته امین
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/famin
پست الکترونیکی: famin [at] ut.ac.ir
احمد آقا کاردان
عضو کمیته علمی
------
پست الکترونیکی: aakardan [at] aut.ac.ir
فتانه تقی یاره
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ftaghiyar
پست الکترونیکی: ftaghiyar [at] ut.ac.ir
محمود خراط
عضو کمیته علمی
---
پست الکترونیکی: kharrat [at] itrc.ac.ir
کمیته اجرایی
پونه مهرتاش
دبیر اجرایی
معاونت بخش شبکه اجتماعی مرکز یادگیری الکترونیکی
پست الکترونیکی: p.mehrtash [at] ut.ac.ir
محمدرضا نعمت پور
دبیر وب
کارشناس بخش شبکه اجتماعی مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nematpoor [at] ut.ac.ir
امیرعلی دادرس
دبیر انتشارات، تبلیغات و اطلاع رسانی
معاونت بخش دوره های مداوم مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amirali.dadras [at] ut.ac.ir
محمود واعظی
ارتباط با وزارتخانه ها و نهادهای سیاست گذار
استادیار گروه علوم قران و حدیث دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mvaezie [at] ut.ac.ir
فاطمه نارنجی ثانی
دبیر کارگاه ها
استادیار، دانشگاه تهران
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=sIj-CpsAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: ffnarenji [at] ut.ac.ir
محمد میره ای
دبیر ارتباط با صنعت و موسسات مجازی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/colleges/engineering-college/826-2015-06-03-15-59-5
پست الکترونیکی: mirehei [at] ut.ac.ir