محل برگزاری در سالن غدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، کارگر شمالی، جنب پل نصر، گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.