1396-10-13
1396-11-15
آخرین مهلت ارسال محتوای الکترونیکی 1396-11-16
آخرین مهلت ارسال فرم کارگاه 1396-11-01
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد نشست دانشجویی 1396-11-16
آخرین مهلت ثبت نام (بدون تاخیر) 1396-11-20
مسابقات
جشنواره تولید محتوای الکترونیکی - با تکیه بر اصول طراحی تدریس
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-16
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-12-05
جشنواره تولید محتوای خلاقانه با موضوع " شگفتی های سرزمین من"
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-16
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-12-05
شرکت در استارتاپ ویکند ای لرنینگ و محتوای الکترونیکی
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1396-12-06
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1396-12-06
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1396-12-06
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-12-06
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-12-06
شرکت در جشنواره سامانه های یادگیری الکترونیکی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-12-10
شرکت در نشست دانشجویان تحصیلات تکمیلی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-16
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-11-30
1396-12-09 09:00
1396-12-14 16:00